НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

ПОМОГНЕТЕ НИ ДА НАПРАВИМ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО-ДОСТЪПНО!

Желая да направя дарение по банков път

Това може да направите във всяка банка. Сметката на MedConnectFoundation е в Райфайзенбанк – клон Варна.

Банковата сметка на MedConnectFoundation е:
IBAN:
BG19RZBB91551010822568 в български лева

BIC/SWIFT код: RZBBBGSF
Райфайзенбанк – клон Варна

Титуляр на сметката: Фондация МедКънект